سنگ تراورتن سیلوراز سنگهایی با تخلخل بالا و صاب پذیری مناسب و تخلخل بالاتر و جذب آب پایین تر میباشد و در رنگهای خرمایی و سیلور و دودی به صورت موجدار و بی موج بریده و صیقل داده میشوند علت تفاوت قیمت دردرجه بندی سنگ است

  سیلور سفید (خان بیگی )

سنگ سیلور - کد  301

سیلور سفید (خان بیگی )

  سیلور خرمایی

سنگ سیلور - کد  305

سیلور خرمایی

   سیلور دودی

سنگ سیلور - کد  315

سیلور دودی

  	  سیلور خارخار

سنگ سیلور

سیلور خارخار