مـجـتمع سنـگ برادران آزغ

info@azaghstone.com

کیلومتر6جاده

مهاباد-ارومیه

شنبه - پنجشنبه

8.00 - 18.00

لیست قیمت - سیلور

لیست قیمت سنگهای سنگبری آزغ

سیلور سفید خان بیگی

سیلور خرمایی

سیلور دودی

سیلور خارخار

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده

رنگ قالب

پس زمینه فشرده