معدن گابرودیوریت مشکی پیرانشهر (قلات شماره 2)

معدن گابرودیوریت مشکی پیرانشهر (قلات شماره 2)