سنگ لایم استون ( LimeStone ) نوعي سنگ رسوبي است که عمدتا از کلسيت معدني تشکيل شده‌است.

سنگ سنگ لایم ستون

سنگ لایمستون

لایمستون

لایمستون چرمی

سنگ لایم ستون

لایمستون چرمی