تماس با ما

مجتمع سنگ برادران آزغ
آذربایجان غربی ، مهاباد
کیلو متر 6 جاده مهاباد - ارومیه

5801-4 53 42 044 (98+)
5802 53 42 044 (98+)
1068 442 0914 (98+) حاجی عبدالله آزغ
1828 442 0914 (98+) حاجی عمر آزغ
2481 142 0914 (98+) ابراهیم آزغ
info@azaghstone.com